Tongue Twisters

 

Mandarin Chinese Tongue Twisters

Try seeing how good you are at reading out some of these tongue twisters. Better still, record your efforts and send them in to us. We'll post them up on this web site so you can show off to all your friends how good you are!

Here's one recorded by Lixue...

 

墻上掛面鼔. 鼔上畫老虎.
老虎抓破了鼔.
拿塊布来補,
不知道是布補鼔, 還是布補虎.

Qiáng-shang guà miàn gǔ. Gǔ-shang huà lǎohǔ.
Lǎohǔ zhuāpòle gǔ.
Ná kuài bù lái bǔ,
Bùzhīdào shì bù bǔ gǔ, háishi bù bǔ hǔ.

Which means something like:
On the wall hangs a drum, on which a tiger is painted. The tiger clawed a hole into the drum. Taking a piece of cloth to repair it, I didn’t know whether the cloth was mending the drum or the cloth was mending the tiger.

Links to other Mandarin Tongue Twisters:

老頭兒端湯上塔 - lǎotóur duān tāng shàng tǎ

mā mā qí mǎ,

青青山上一根籐 - qīng qīng shān shàng yī gēn téng

吃葡萄不吐葡萄皮,- chī pútáo bù tǔ pútáo pí

四是四,十是十,- si shi si, shi shi shi,

村前有个颜圆眼 - cūn qián yǒu gè yán yuán yǎn

黑蝴蝶飛,- hēi húdǐe fēi

八百标兵奔北坡,- ba bai biao bing ben bei po